top of page
Central_park_scenography (9 of 12)
Central_park_scenography (8 of 12)
Central_park_scenography (1 of 12)
Central_park_scenography (6 of 12)
Central_park_scenography (4 of 12)
Central_park_scenography (12 of 12)

Author         .......                    Woody Allen
Staging           ...... .                Sergey Golomazov
Set                             ...          Michael Kramenko
Costumes                              Valentina Zachinyayeva
Lighting     ....        .                Yuliya Bondarenko
 
 
 

bottom of page