top of page

Author         .......                    Woody Allen
Staging           ...... .                Sergey Golomazov
Set                             ...          Michael Kramenko
Costumes                              Valentina Zachinyayeva
Lighting     ....        .                Yuliya Bondarenko
 
 
 

bottom of page